Τεχνική Περιγραφή-Μεθοδολογία

Το μεθοδολογικό πλαίσιο που θα ακολουθηθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου αποτελεί μια σειρά από 6 σημεία, τα οποία και θα είναι δυνατό να παραμετροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε επιχειρήσεις:

Σχήμα 1. Σημεία εκτίμησης και αποτύπωσης του κινδύνου
 1. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου είναι ο καθορισμός των στόχων του προγράμματος διαχείρισης κινδύνου, με πρωταρχικό στόχο να διατηρηθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα του οργανισμού.
 2. Δεύτερο Βήμα. Η αναγνώριση των κινδύνων μέσα από το μοντέλα ροής εργασιών της επιχείρησης.
 3. Τρίτο βήμα. Από τη στιγμή που εντοπίζονται οι κίνδυνοι, το επόμενο στάδιο αφορά την αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων (με τη μέθοδο ΜΑΔΖ).
 4. Το τέταρτο βήμα, η εξέταση εναλλακτικών λύσεων και την επιλογή τεχνικών και λύσεων για την μετρίαση των κινδύνων.
 5. Πέμπτο Βήμα. Μηχανισμοί χρηματοδότησης του κινδύνου που αφορούν κατακράτηση η μεταφορά/μετάθεση του κινδύνου. Όταν μια εταιρεία αποφασίζει να διατηρήσει έναν κίνδυνο, στόχος είναι να εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για να μειωθεί ή εξαφανιστεί η πιθανότητα/συχνότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα των επιπτώσεων.
 6. Το τελικό βήμα, αφορά την αξιολόγηση και την αναθεώρηση που είναι ουσιαστικής σημασίας για το πρόγραμμα για δύο λόγους. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου προκύπτουν αλλαγές περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις με νέους κινδύνους και παλιούς που εξαφανίζονται.

Το συνολικό παραδοτέο θα είναι ένα module εκτίμησης κινδύνου στο λογισμικό e-Gnosi (υποσύστημα e-Gnosi Risk), μέσα από το οποίο ο κάθε χρήστης θα μπορεί να καθορίζει:

 1. τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση (operational risk),
  1. τον τρόπο με τον οποίο αυτές είναι αλληλένδετες και αλληλοεπηρεαζόμενες,
  2. τον κίνδυνο που είναι συνυφασμένος με αυτές και τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης
 2. το χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης και τις ανοικτές επενδυτικές τις θέσεις (market risk)
  1. μια δυναμική εκτίμηση του κινδύνου, στον οποίο είναι δυνητικά εκτεθειμένη η επιχείρηση, για κάθε προϊόν αλλά και συνολικά
 3. τις ανοικτές πιστοληπτικές θέσεις της επιχείρησης (credit risk)
  1. Την δυναμική εκτίμηση του σχετικού κίνδυνου
 4. την ολιστική εκτίμηση του κινδύνου και την θέσπιση προτεραιοτήτων δυναμικά, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες και το διαμορφούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.