Συστήματα CRM

CRM

Η TWIN NET δραστηριοποιείται στον χώρο της υλοποίησης έργων CRM με έμφαση στο pre-Sales, Campaign Management και Service Management.

Η επιλογή του προς υλοποίηση συστήματος CRM βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και την κάθετη αγορά του κάθε Πελάτη. Η επιλογή αυτή καλύπτει τόσο διεθνή όσο και Ελληνικά CRM συστήματα.