Συνεργασία με Ερευνητικό Ίδρυμα

Το τμήμα της έρευνας στα μοντέλα εκτίμησης κινδύνου θα αναλάβει το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Το ΕΠΕΡ, και οι συνεργάτες του, έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία στην επιτυχή πρόβλεψη δυναμικών μεγεθών (π.χ. πρόγνωση καιρού) η οποία βασίζεται στην μελέτη μη γραμμικών μοντέλων χαοτικών χρονοσειρών, καθώς και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών βασισμένες στις μεθόδους Monte Carlo και Θεωρίας Ακραίων Τιμών. Επίσης το ερευνητικό δυναμικό του ΕΚΕΦΕ έχει σημαντική παρουσία στο χώρο μέσα από δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Η λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών  «Δημόκριτος» -ΕΚΕΦΕ «Δ»- ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία με την επωνυμία Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Το 1985 πήρε τη σημερινή του επωνυμία και έγινε αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, σε μια έκταση 600.000 τ.μ με κτηριακή επιφάνεια 40,000 τ.μ.

Αποστολή του κέντρου

Το έργο που επιτελείται στον «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ» είναι πολυσχιδές και επικεντρωμένο στην προώθηση των θετικών επιστημών. Η κύρια αποστολή του εντοπίζεται στη:

  • Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα υψηλού επιπέδου: ΑΡΙΣΤΕΙΑ.
  • Δημιουργία τεχνογνωσίας, που οδηγεί στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
  • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.
  • Εκπαίδευση νέων επιστημόνων, σε προηγμένες τεχνολογίες και ερευνητικούς τομείς.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ο ερευνητικός προσανατολισμός του κέντρου επικεντρώνεται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

Υγεία, Bιολογία & Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Μικροηλεκτρονική & Νανοτεχνολογία, Περιβάλλον-Ενέργεια & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Πυρηνική Φυσική & Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνική Τεχνολογία & Ακτινοπροστασία, Πολιτιστική Κληρονομιά, που υποστηρίζονται από υψηλοτάτου επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση ως οριζόντια δράση.

Το προτεινόμενο έργο θα πραγματοποιηθεί από το προσωπικό του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ) του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας. Το ΕΠΕΡ έχει πάνω από 20 έτη σε ερευνητική δραστηριότητα, και αποτελείται από ιδιαίτερα ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθιστώντας το ένα από τα πρωτοπόρα περιβαλλοντικά ερευνητικά εργαστήρια στην χώρα με ισχυρές επιστημονικές συνδέσεις και συνεργασίες. Ο γενικός στόχος του ΕΠΕΡ είναι η παραγωγή επιστημονικής τεχνογνωσίας και καινοτόμων εργαλείων για την έρευνα και την παροχή υπηρεσιών στις θεματικές περιοχές : εκτίμηση κινδύνου περιβάλλον και ενέργεια.