Σκοπός και Αντικείμενο Έργου

Το έργο AI4B [Υποδομές Πληροφορικής για τη Βελτιστοποίηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων σε Συμβιωτικά Δίκτυα Βιοενέργειας με Υπηρεσίες Λογοδοσίας] είχε ως βασικό σκοπό να αναπτύξει καινοτόμες υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την δημιουργία και βελτιστοποίηση αλυσίδων εφοδιασμού βιομάζας και εγκατάστασης συμβιωτικών δικτύων, με έμφαση στους νομούς Λαρίσης και Τρικάλων αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο όρος βιομάζα περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. Ειδικότερα, η βιομάζα για ενεργειακούς σκοπούς, περιλαμβάνει κάθε τύπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή στερεών, υγρών και/ ή αέριων καυσίμων. Στην πράξη υπάρχουν δύο τύποι: οι υπολειμματικές μορφές βιομάζας (τα κάθε είδους φυτικά υπολείμματα και ζωικά απόβλητα και τα απορρίμματα) και δεύτερον η βιομάζα που παράγεται από ενεργειακές καλλιέργειες. Η μεγάλη διασπορά και η εποχικότητα στην παραγωγή της βιομάζας δυσκολεύουν την συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη των μονάδων αξιοποίησής της. Επίσης, παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη συλλογή, μεταφορά, και αποθήκευση της βιομάζας που αυξάνουν το κόστος της αξιοποίησης.

Τα συμβιωτικά δίκτυα είναι η πρακτική μέσω της οποίας διάφοροι ενδιαφερόμενοι (επιχειρήσεις, φορείς, συλλογικότητες, δημόσιο κλπ) συναντώνται προκειμένου να ανταλλάξουν υλικά, ενέργεια, νερό και υποπροϊόντα. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο μειώνεται το κόστος παραγωγής αλλά προωθείται παράλληλα και η προστασία του περιβάλλοντος. Κλειδί για τη λειτουργία ενός συμβιωτικού δικτύου αποτελούν οι δυνατότητες συνεργειών οι οποίες προσφέρονται βάσει της γεωγραφικής εγγύτητας.

Η περιοχή μελέτης και πιλοτικής εφαρμογής του έργου αφορούσε τους νομούς Λαρίσης και Τρικάλων αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας Θεσσαλίας, μιας περιοχής με μεγάλο δυναμικό παραγόμενης βιομάζας που όμως υποαξιοποιείται. Πρόκειται για μια περιφέρεια που καταλαμβάνει το 10,6% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας ενώ η γεωργική γη αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασής της, ενώ ταυτόχρονα συναντάμε και εκτεταμένες δασικές εκτάσεις.

Αρχιτεκτονική του AI4B