Προγράμματα ΓΓΕΤ Νέων 2009

rnd-4

Πρόγραμμα ΓΓΕΤ Νέων 2009

Τον Ιούλιο του 2011, στα πλαίσια του προγράμματος

ΕΣΠΑ 2007-2013:  «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Δράση Εθνικής εμβέλειας: «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Πράξη: «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης» Προκήρυξη 2009 – Α΄ κύκλος

Εγκρίθηκε προς συγχρηματοδότηση, και με κωδικό έργου 5NEWE2009, η ερευνητική πρόταση της TWIN NET με τίτλο:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ «ΚΡΙΣΙΜΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ