Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

rnd-4

Πρόγραμμα ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

Τον Οκτώβριο του 2020, στα πλαίσια του προγράμματος

ΕΣΠΑ 2014-2020: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

Δράση Εθνικής εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

«Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις»

Φορέας: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Εγκρίθηκε προς συγχρηματοδότηση, η συμμετοχή της εταιρείας TWIN NET, στην υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00726, συντομογραφία MyTravel, και τίτλο:

“Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Βέλτιστων Τουριστικών Κρατήσεων με Προσωποποιημένες Εκτιμήσεις Τιμών Κράτησης και Προτιμήσεις Χρηστών”