Διαχείριση Προτάσεων ΕΣΠΑ

nsrf-proposals

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων Εταιρειών με σκοπό την χρηματοδότησή τους από επιδοτούμενα προγράμματα Εθνικών και Κοινοτικών πόρων που στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.