Αποτελέσματα – Οφέλη

Η TWIN NET, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στον χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σημαντική προσπάθεια στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) με το όνομα e-Gnosi.

Ολα τα γνωστά συστήματα  επιχειρηματικής ευφυΐας που κυκλοφορούν στην Ελληνική αλλά και την Διεθνή αγορά, εστιάζουν περισσότερο στην συγκριτική ερμηνεία και αξιολόγηση των επιχειρηματικών οικονομικών δεδομένων μιάς επιχειρηματικής μονάδος. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να παρουσιασθούν υπό την μορφή δεικτών, πινάκων, γραφημάτων, dash boards, χρονολογικών σειρών κ.λ.π. Η πρόβλεψη, όπου υπάρχει, αποτελεί εκτίμηση βασισμένη κυρίως σε ιστορικά δεδομένα (π.χ. με στατιστικές μεθόδους που βασίζονται σε τεχνικές time series analysis).

Η παρουσίαση αυτή, βοηθά στο να αποκτήσουμε μία καλύτερη εικόνα της κατάστασης μιάς επιχειρηματικής μονάδας, να εστιάσουμε στις αιτίες πιθανών προβλημάτων και να προβλέψουμε ακριβέστερα τις μελλοντικές της τάσεις.

Εν τούτοις, αυτό το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει μία επιχειρηματική μονάδα στην λήψη των  κατάλληλων αποφάσεων για τις μεσο-μακροπρόσθεσμες κινήσεις της είναι η έγκαιρη και όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση των διαφόρων κινδύνων (όπως αυτοί παρουσιάσθηκαν ανωτέρω) τους οποίους θα συναντήσει, έτσι ώστε να διαμορφώσει με επιτυχία την επιχειρηματική και οικονομική της πολιτική. Η δυσκολία του εγχειρήματος, έγκειται τόσο στο ότι η έννοια της εκτίμησης του κινδύνου συνδέεται άμεσα με την αβεβαιότητα, όσο και στο ότι οι παράγοντες που παίζουν ρόλο και επηρεάζουν τον κίνδυνο είναι πολλοί και διαφορετικοί ανά είδος κινδύνου.

Εφόσον η προτεινόμενη ερευνητική προσπάθεια καταλήξει σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα θα συμβάλλει στην σημαντική βελτίωση της πλατφόρμας e-Gnosi της εταιρείας, προσθέτοντας τεχνογνωσία υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αυτήν. Η απόκτηση της τεχνογνωσίας αυτής θα κατοχυρωθεί μιάς και θεωρούμε ότι θα αποτελέσει σημαντικό στοιχεία διαφοροποίησης ανάμεσα σε όλα τα υπάρχοντα σήμερα ανταγωνιστικά συστήματα.

Οπως θα φανεί, και στην επόμενη παράγραφο, στην οποία συνοπτικά θα αναλύσουμε την εκτίμησή μας για την αγορά στην οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία η οποία θα αποκτηθεί, τα οφέλη για την ανάπτυξη της TWIN NET, αναμένονται να είναι σημαντικότατα. Το γεγονός ότι η νέα τεχνολογία θα μπορεί να καλύψει ανάγκες επιχειρηματικών μονάδων κάθε είδους (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες) και μεγέθους (μικρή, μεσαία, μεγάλη), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, και με δεδομένο την έλλειψη αναλόγων λύσεων από τα σημερινά ανταγωνιστικά Ελληνικά προιόντα αλλά και τα περισσότερα διεθνή, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τα αναμενόμενα οφέλη της επιχείρησης.

Οπως πολύ εμφατικά, αποδεικνύει η παγκόσμια οικονομική κρίση, την οποία ακόμη διανύουμε, επιχειρήσεις οι οποίες βρέθηκαν απροετοίμαστες και ανυποψίαστες εν μέσω της κρίσης, ήταν και είναι οι περισσότερο ευάλωτες στις συνέπειές της. Αλλά και σε περιόδους ανάπτυξης (και μη κρίσης) φαινομενικά υγιείς και αναπτυσσόμενες εταιρείες κλυδωνίζονται και μπορούν να οδηγηθούν στην χρεωκοπία, γιατί δεν εκτιμούν σωστά κινδύνους γιά την βιωσιμότητά τους (π.χ. αρνητικές χρηματορροές λόγω υψηλού πιστωτικού κινδύνου).

Αν και φαινομενικά, η κερδοφορία μίας επιχειρηματικής μονάδας θεωρείται κατά πολλούς ο σημαντικότερος δείκτης ευημερίας της, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ξεχωρίζει μία επιτυχημένη επιχείρηση από μία προβληματική είναι οι θετικές της χρηματορροές. Και αυτές έρχονται σαν αποτέλεσμα, μίας επιτυχημένης πολιτικής η οποία θα διαχειρίζεται σωστά τους οικονομικούς κινδύνους που συναντά ή θα συναντήσει η επιχειρηματική μονάδα στη διάρκεια ζωή της.

Ως εκ τούτου, εργαλεία και μέθοδοι, όπως αυτά τα οποία φιλοδοξεί να αναπτύξει η προτεινομένη έρευνα, τα οποία θα μπορούσαν να προβλέψουν έγκαιρα και όσο το δυνατόν πιό έγκυρα πιθανούς μελλοντικούς οικονομικούς κινδύνους για μία επιχείρηση, θα προσέφεραν ανεκτίμητη βοήθεια στην διοίκησή της για την επιτυχημένη εκτέλεση του  επιχειρηματικού της σχεδίου και την μακροχρόνια ευημερία της. Κατά συνέπεια, πολλαπλασιαστικά θα ήταν τα οφέλη σε εθνικό και κοινωνικό επίπεδο, από την στιγμή που η ευημερία της κάθε εθνικής επιχειρηματικής μονάδας θα μεταφράζεται σε καινοτομία, ανάπτυξη, διεθνή ανταγωνιστικότητα και αυξημένες θέσεις απασχόλησης για το σύνολο της οικονομίας της χώρας.