Ανακοινώσεις

Επιτυχής ολοκλήρωση του 1ου χρόνου υλοποίησης του Εργου

30/06/2012

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 1ος χρόνος υλοποίησης του Εργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Τεχνικό Παράρτημα Παραδοτέα και Χρονοδιαγράμματα.