Πληροφορικής

IT consulting services banner

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας βιομηχανικών, κατασκευαστικών και εμπορικών επιχειρήσεων, στους τομείς των προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, κοστολόγησης, διαχείρισης και κοστολόγησης έργων,  προβλέψεων & προυπολογισμού, marketing, όπως και σχέσεων με την πελατεία (CRM).