Ενότητες Εργασίας- Παραδοτέα

α/α ΕΕ: 1Τίτλος: Εκτίμηση Μοντέλων Επιχειρηματικού Κινδύνου

Η ΕΕ 1 αφορά την δημιουργία του συνολικού πλαισίου για την εκτίμηση του επιχειρηματικού κινδύνου μέσα από κατάλληλα μοντέλα και υπολογιστικά εργαλεία, που θα προβαίνουν σε μια εκτίμηση της Μέγιστης Αναμενόμενης Δυνητικής Ζημίας (ΜΑΔΖ) δυναμικά. Τα μοντέλα θα δημιουργηθούν και παραμετροποιηθούν κατάλληλα έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτιμούν δυναμικά τα ακόλουθα είδη κινδύνου:

 1. Κίνδυνος Αγοράς
 2. Πιστωτικός Κίνδυνος
 3. Λειτουργικός κίνδυνος
 4. Kίνδυνος ρευστότητας
 5. Ολιστικός Κίνδυνος. Aνάπτυξη ολιστικού πλαισίου εκτίμησης κινδύνου

Η προτεινόμενη ερευνητική δραστηριότητα αναμένεται να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πλαίσιο για την ολιστική διαχείριση του κινδύνου από τις επιχειρήσεις. Το παραδοτέο αναμένεται να προσφέρει ένα ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου που είτε σε ενιαία μορφή, είτε στα επιμέρους του τμήματα θα προβαίνει στην εύληπτη και άμεση εκτίμηση του κινδύνου, υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας των δεδομένων που εισέρχονται στο σύστημα.

Παραδοτέα ΕΕ
Π1.1Μοντέλα εκτίμησης συνιστωσών κινδύνουM10
Π1.2Ολιστικό μοντέλο κινδύνουM18
   
α/α ΕΕ: 2Τίτλος: Δημιουργία Framework για τον ορισμό και διαχείριση των Μοντέλων Εκτίμησης Κινδύνων σε ένα σύστημα Λογισμικού Επιχειρηματικής Ευφυίας (όπως το e-Gnosi)

Η ΕΕ 2 αφορά την δημιουργία generic Framework για την εισαγωγή, αξιολόγηση, εκτέλεση και παρουσίαση των μοντέλων εκτίμησης κινδύνου που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ1, στο σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας (βλ. e-Gnosi) και περιλαμβάνει αναλυτικά:

 • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Framework για τον ορισμό (definition) των Μοντέλων Εκτίμησης Κινδύνου σε ένα σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας
 •  Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Framework συστήματος λήψης, επεξεργασίας και παραμετροποίησης δεδομένων.
 •  Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Framework για την Εκτέλεση Μοντέλων Κινδύνων.
 •  Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Framework για Υποστήριξη Αποφάσεων βάσει των αποτελεσμάτων Εκτίμησης Κινδύνου.
 •  Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Framework διεπαφών (Interfaces) για παρουσίαση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματα του ΕΕ2 θα είναι η δημιουργία ενός γενικού framework για εισαγωγή των μοντέλων εκτίμησης κινδύνου σε ένα σύστημα επιχειρηματκής ευφυίας όπως το e-Gnosi, λήψη, επεξεργασία και παραμετροποίηση των δεδομένων, και τέλος την εκτέλεσή τους και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους στο χρήστη. Τα οφέλη της ΕΕ2 αναμένεται να είναι νέα ολοκληρωμένα και παραμετροποιήσιμα μοντέλα εκτίμησης και πρόγνωσης διαφόρων συνιστωσών του επιχειρηματικού κινδύνου καθώς και ένας νέος τρόπος παρουσίασης και κατηγοριοποίησης του κινδύνου.

Παραδοτέα ΕΕ (Περιγραφή των αναμενόμενων παραδοτέων και μήνας παράδοσης)
Π2.1Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Framework για τον ορισμό των Μοντέλων Εκτίμησης ΚινδύνουM14
Π2.2Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Framework συστήματος λήψης, επεξεργασίας και παραμετροποίησης δεδομένωνM16
 Π2.3  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Framework για την Εκτέλεση των Μοντέλων Κινδύνων M18
Π2.4Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Framework για Υποστήριξη Αποφάσεων βάσει των αποτελεσμάτων Εκτίμησης ΚινδύνουM20
Π2.5Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Framework διεπαφών (Interfaces) για παρουσίαση και αξιολόγηση αποτελεσμάτωνM24
   
α/α ΕΕ: 3Τίτλος: Ολοκλήρωση των Frameworks τα οποία αναπτύχθηκαν στην Ενότητα 2, σε μία ενιαία πλατφόρμα Λογισμικού, και επαλήθευση (Verification) συνολικής λειτουργίας

Η ΕΕ3 αφορά την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης (e-GNOSI / Risk) επιχειρηματικών κινδύνων και θα πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα στάδια:

 •  
 • Υλοποίηση σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των Frameworks τα οποία αναπτύχθηκαν στην Ενότητα 2, και επαλήθευση (Verification) συνολικής λειτουργίας (έτσι ώστε να διαπιστωθεί η τεχνολογία που έχει αποτυπωθεί στο λογισμικό), λειτουργικότητας (από άποψη χρησιμότητας, ευκολίας στο χρήστη), και αξιοπιστίας του συτήματος (Proof of concept – εγκυρότητας των αποτελεσμάτων).
 • Στα πλαίσια της επαλήθευσης θα γίνει και συγκριτική χρήση προς τον σκοπό αυτό εμπορικού λογισμικού εκτίμησης κινδύνου (π.χ. Palisade).   Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που θα προκύψουν από τα προηγούμενα θα χρησιμοποιηθούν σε δεύτερο κύκλο, για την βελτίωση του τελικού συστήματος το οποίο θα είναι και το κύριο παραδοτέο του έργου.

Το τελικό παραδοτέο της ΕΕ3 θα είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων (e-GNOSI / Risk), το οποίο θα έχει υποστεί ένα ενδελεχή έλεγχο για ευκολία από τον τελικό χρήστη σε όλα τα στάδια εφαρμογής του και εγκυρότητας / αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων.

Το λογισμικό αυτό θα αποτελέσει την βάση για την μετέπειτα, δημιουργία ενός εμπορικού καινοτόμου προιόντος (e-GNOSI / Risk) το οποίο θα στοχεύσει όλες τις Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν βιβλία Γ΄ Κατηγορίας (περίπου 26.000). Αυτή την χρονική στιγμή, δεν υπάρχει αντίστοιχο Ελληνικό προιόν, το οποίο να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διαχείρισης κινδύνου. Από αυτό και μόνο το γεγονός εύκολα προκύπτει η σημαντικότητα του εγχειρήματος τόσο για την επιχείρηση (νέα αγορά, καινοτομία λύσεως, πρωτοπορία στην εφαρμογή, καλές προοπτικές εξαγωγών) αλλά και για την χώρα μας (προιόν προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις, αντικατάσταση εισαγωγών).

Παραδοτέα ΕΕ (Περιγραφή των αναμενόμενων παραδοτέων και μήνας παράδοσης)
Π3.1Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνωνΜ30
Π3.2Αξιολόγηση και έλεγχος λειτουργίας ΛογισμικούΜ32
Π3.3  Βελτιστοποίηση – Τελικό λογισμικό e-Gnosi / Risk M36
α/α ΕΕ: 4Τίτλος: Δράσεις δημοσιότητας και αξιοποίησης, διαχείριση έργου

Η αποτελεσματική και ακριβής διαχείριση του έργου, η οποία θα εξασφαλίσει την έγκαιρη ολοκλήρωση του με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο αποτελεί τον πρώτο στόχο της ΕΕ4. ένα δεύτερο σημαντικό στόχο αποτελούν οι συντεταγμένες δράσεις αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου Έτσι για το σκοπό αυτό έχουν προβλεφθεί μια σειρά από δράσεις όπως:

 • Δημιουργία ιστοσελίδας στο site της TWIN-NET, που θα περιγράφει το έργο
 • Σύνταξη διαφημιστικού υλικού και αποστολή σε εν-δυνάμει ενδιαφερομένους
 • Δράσεις αξιοποίησης των αποτελεσμάτων με συμμετοχή σε ενημερωτικές ημερίδες και συνέδρια
 • Εκτίμηση των αναμενόμενων οικονομικών ή/και κοινωνικών επιπτώσεων από την υλοποίησή του έργου
 • Κατοχύρωση Αποτελεσμάτων
 • Επικοινωνία με ΓΓΕΤ και συγγραφή / παράδοση των επιμέρους και τελικών εκθέσεων και Παραδοτέων
 •  Διαχείριση Εργου

Αποτελεσματική διαχείριση του έργου, η οποία θα εξασφαλίσει την έγκαιρη ολοκλήρωση του.

Επίσης οι δραστηριότητες προβολής του παραχθέντος έργου αναμένεται να αυξήσουν το ενδιαφερόμενο κοινό για την απόκτηση του λογισμικού. Τέλος θα γίνει εκτίμηση των αναμενόμενων οικονομικών ή/και κοινωνικών επιπτώσεων από την υλοποίησή του έργου και θα διερευνηθεί, η δυνατότητα κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Παραδοτέα ΕΕ (Περιγραφή των αναμενόμενων παραδοτέων και μήνας παράδοσης)
Π4.1Συγγραφη εκθέσεωνM12, M24, M36
Π4.2Δημιουργία Ιστοσελίδας ΈργουM6
Π4.3 Κατοχύρωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας M34
 Π4.4 Δράσεις Αξιοποίησης M33, M35
Π4.5Έκθεση Διαχείρισης ΈργουM36