Διαχείριση Προτάσεων ΕΣΠΑ

Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων Εταιρειών με σκοπό την χρηματοδότησή τους από επιδοτούμενα προγράμματα Εθνικών και Κοινοτικών πόρων πού στόχο έχουν τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.